Hoppa till innehåll

Lokala miljömål

Uppföljning Nackas miljöprogram 2016-2030

Nacka kommun arbetar för att uppnå sex lokala miljömål. Kommunens egen organisation, företag och enskilda behöver samverka för att det ska lyckas. I mars 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram med indikatorer för målen. Här kan du följa miljömålsarbetet och se hur indikatorerna utvecklas.

Illustration miljömålssymboler: Tobias Flygar.

Miljömål

1 Begränsad klimatpåverkan

Miljömål 1

Nacka ska bidra till att minska den globala klimatpåverkan genom att sänka sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser.

Trend: 

2 Frisk luft

Miljömål 2

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Trend: 

3 Giftfri miljö

Miljömål 3

Nacka ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt.

Trend: 

4 Rent vatten

Miljömål 4

Sjöar och vattendrags biologiska och ekologiska värden ska bevaras. Kust och farvatten i Nacka ska ha goda förutsättningar för rik biologisk mångfald och ha god tillgänglighet för rekreation.

Trend: 

5 God bebyggd miljö

Miljömål 5

Den bebyggda miljön i Nacka ska bidra till en god livsmiljö där resurser nyttjas på ett hållbart sätt. Det ska vara nära till naturen och människors hälsa ska stå i fokus. Nackas sårbarhet inför effekterna av klimatförändringar ska minska.

Trend: 

6 Ett rikt växt- och djurliv

Miljömål 6

Nacka ska ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter.

Trend: 

Målen berör alla

Samarbete mellan kommunens egna verksamheter, företag och invånare i Nacka är grunden till ett bra miljömålsarbete. Samtidigt kan du via sidorna här se inom vilka områden de olika parternas insatser betyder mest.

Mer information

Dokument och beslut

Nackas miljöprogram antogs 2016, efter en process där politiker, tjänstemän och även representanter för föreningsliv och företag deltog. En analys av Nackas klimatpåverkan och övriga målområden fanns som underlag. Här hittar du de viktigaste dokumenten.

Aktuellt

Sidan uppdaterades: