Gå direkt till sidans innehåll

Aktiviteter och åtgärder som genomförts under 2022

Artikel

Under 2022 har flertalet aktiviteter och insatser skett för att bidra till att nå de uppsatta miljömålen i Nackas miljöprogram. Varje år följs målarbetet upp av kommunstyrelsen och redovisas i kommunens årsredovisning. För att arbetet ska kunna anpassas efter de förutsättningar som finns i kommunen utvärderas miljömålen årligen och revideras vid behov.

För att nå de lokala mål som kommunen satt upp är Nacka kommun beroende av andra aktörer och behöver därmed samverka med såväl akademi och näringsliv som medborgare kring vilka åtgärder som behövs för att minska utsläppen i kommunen.

Nedan presenteras några utvalda aktiviteter och åtgärder som genomförts under 2022 med koppling till respektive miljömål.

Begränsad klimatpåverkan
Kommunen har under året genomfört och påbörjat flera aktiviteter och samverkansprojekt som i sin tur kan bidra till att begränsa klimatpåverkan i kommunen. Bland annat har kommunens energi- och klimatrådgivare under 2022 genomfört över 100 rådgivningar riktade till småhus, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag parallellt med arrangerade webbinarier riktade till målgrupperna. Energi- och klimatrådgivningen erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning, riktad till privatpersoner, föreningar, mindre företag och organisationer. Syftet är att visa möjligheter att effektivisera och minska energianvändningen.

Nacka kommun är sedan 2021 medlem i Viable Cities och är en av flera svenska kommuner som får medel från Energimyndigheten genom medverkan i satsningen Klimatneutrala städer 2030 2.0. Projektet fokuserar på stadsutvecklingsprocessen och platsen Centrala Nacka med utgångspunkt i konceptet Naturban med syftet att lära, utveckla och testa nya arbetssätt och lösningar som bidrar till utvecklingen av ett klimatneutralt Nacka. Inom ramen för projektet tecknade kommunen ett Klimatkontrakt 2030. I kontraktet sammanfattar kommunen sina åtaganden för att öka takten i arbetet för klimatomställningen. Ambitionen är att projektet kan leda till att kommunen planerar och bygger platser smartare utifrån ett klimatperpektiv.

Även de kommunala bolagen har uppmärksammat och initierat projekt som på sikt kan bidra till att minska klimatpåverkan i kommunen. I december 2022 öppnades den cirkulära hubben i Nacka forum. Den cirkulära hubben är en plats där cirkulär utveckling möjliggörs i samverkan med andra. Hubben är en plats för inspirerande event, utställningar och aktiviteter med fokus på att dela, byta, låna, laga och lära. Syftet med satsningen är att främja cirkulär eknomi i Nacka.

Under 2022 har även ett arbete skett med att initiera en satsning i kommunens klimatnätverk för näringslivet, med fokus på transporter som sker i företagen. Nacka budgetkontrakt är ett erbjudande till Nackas näringsliv om att delta i en resvaneundersökning för att kartlägga de egna koldioxidutsläppen från transporter. Med budgetkontraktet erbjuder kommunen företagare med verksamhet i Nacka en chans att minska sina transportrelaterade utsläpp. Det gör vi tillsammans med CERO, en svensk innovation som arbetat framgångsrikt med både kommuner och företag. Undersökningen mot företagen planeras att genomföras under 2023.

I kommunens miljöprogram finns mål om minskade utsläpp av växthusgaser som gäller inom Nackas geografiska område. Under 2022 har ett arbete inletts där vi analyserat kommunens egna utsläpp från fordon och egna anläggningar samt energianvändning och tjänsteresor genom att utföra klimatberäkningar.

Kommunens miljöpris delades 2022 ut till två pristagare, Frida Berry Eklund och företaget Edyoutell för sitt arbete med att inkludera barn och unga i samtalen om klimat- och hållbarhet.

Frisk luft

Projektet vintercyklist och bilfria veckan har genomförts och avslutas med ett mycket lyckat och gott resultat även i år. Nacka har deltagit i årets Kommunvelometer och hamnade på nionde plats - bäst i regionen. Innan sommaren presenterade regeringen nya nationella regler för elsparkcyklar och kommunen beslutade samtidigt om att införa en avgift för elsparkcyklar i Nacka. Nu pågår ett gemensamt arbete med elsparkcykel-bolagen för att säkerställa regel- och avgiftsefterlevnad inför 2023. Förberedelser har också inletts för ett hyrcykelsystem i Nacka, det är i likhet med det system som införts i Stockholm under 2022. Arbetet fortsätter i Nacka under 2023.

Giftfri miljö

Under 2022 har provtagning skett av damm på två förskolor som kontaktats under projektet ”Giftfri förskola”. Proverna analyseras på ett flertal kemikalier, som förekommer i damm. Efter första provtagningen genomför förskolorna en utrensning av material med oönskade kemikalier. Därefter görs en uppföljande provtagning under slutet av året. Den sena provtagningen innebär att resultaten kommer under våren 2023. Resultaten ska användas som informationsmaterial till kommunens förskolor. Syftet är att belysa hur viktigt det är att välja produkter som inte ger i från sig hälsomässigt tveksamma kemikalier samt vikten av städning och lokalvård.

Ett antal initiativ har genomförts för att minska matsvinn och avfallsmängder. Dels har Nacka kommun i enlighet med avfallsplanens ambitioner arbetat med matsvinnsprogram tillsammans med skolor, dels blev Nacka vatten och avfall som är kommunens bolag, anslutet till 2022 års nationella tävling Minimeringsmästarna, en nationell tävling mellan hushåll om att minska sitt avfall och därmed klimatavtrycket. Under 2022 har även ett pilotprojekt initierats där Nacka vatten och avfall tillsammans med några äldreboenden i Nacka testat minska sina avfallsmängder inom olika områden. Äldreboendena har under pilotprojektet haft uppdraget att ta fram åtgärder kring: matsvinn, inkontinensskydd, engångsartiklar samt genomföra och följa upp åtgärderna.

Rent vatten

Under 2022 genomförde miljöenheten tillsyn på ungefär hälften av kommunens båtklubbar. Tillsynen fortsätter under 2023, då resterande klubbar och småbåtsvarv får tillsyn. Tillsynen ska kontrollera, till exempel avfallshantering och hantering av miljöfarliga kemikalier. För småbåtsvarven kommer även tidigare observationer och eventuella anmärkningar att följas upp. Syftet med tillsynen är att säkra god vattenkvalitet och en giftfri miljö.
Sjöklippning har under 2022 genomförts i ett tiotal av Nackas sjöar för att hålla vattenytan öppen. Detta genomförs då kraftig vegetation tär på sjöarnas syreinnehåll. Under 2022 har även växtbäddar för rening av dagvatten anlagts längs Vikdalsvägen och Värmdövägen vid Nacka Forum och längs Sicklaindustrigata. Växtbäddarna renar dagvattnet och mindre mängder med föroreningar släpps ut i Järlasjön och Sicklasjön.

God bebyggd miljö

Nacka kommuns Program för klimatanpassning antogs av kommunfullmäktige i maj 2022 och är det första i sitt slag för Nacka kommun. Syftet med programmet är att minska konsekvenserna av ett förändrat klimat i Nacka, samt utveckla Nacka kommuns proaktiva och systematiska klimatanpassningsarbete.

Under året har flertal aktiviteter och insatser påbörjats och genomförts inom ramen för miljömålet. Bland annat har ett samarbete initerats för att tillsammans med Spacescape, IVL, SLU och Örebro och Uppsala kommun vidareutveckla ett digitalt koncept för klimatkalkyler som kan användas i tidiga planeringsskeden. Ambitiobnen är att verktyget ska kunna ge ett konkret stöd i beslutssituationer där det finns möjlighet att signifikant påverka klimatutsläppen samt öka kunskapsnivån inom organisationen. Under 2022 har verktyget testats i ett specifikt projekt och under 2023 kommer verktyget och testprojektet att utvärderas.

Under 2022 startades ett samarbete mellan Atrium Ljungberg, RISE, Nacka kommun och Stockholm Green innovation District för att sätta en ny standard för hållbar och idédriven stadsutveckling. Under hösten har flertal seminarium ägt rum i syfte att inspirera och koppla samman olika aktörer inom bland annat byggområdet.

Det pågår ett arbete vid Trafikenheten, tillsammans med Fastighetsenheten, i syfte att utöka antalet laddplatser inom Nacka kommun på parkeringar inom både allmän plats och kommunalägd fastighetsmark. Trafikenhetens ansvar och fokus i detta arbete är att möjliggöra fler laddplatser på de allmänna parkeringsplatserna i Nacka. Under 2022 har antalet publika laddplatser samt kommunala solcellsanläggningar ökat.

Kommunen har sedan tidigare ett dokument kallat ”Miljökrav i byggskedet” men som nu håller på att ses över och uppdateras. Dokumentet innehåller miljökrav som kommunen ställer då kommunen bygger på allmän plats. Syftet med dokumentet är att samordna, effektivisera och underlätta ett enhetligt, strukturerat och kostnadseffektivt kravställande vid utförande av entreprenader i stadsbyggnadsprojekt. Dokumentet vänder sig till projektledare, delprojektledare, miljöresurser och andra aktörer som har ett ansvar eller åtagande i arbetet med att säkerställa att relevanta miljökrav ställs och följs upp. Under 2022 har även ett arbete påbörjats att se över miljökraven i projekteringen samt framtagande av en rutin för hur miljösamordning tänkt gå till i projekteringen.

Ett rikt växt- och djurliv

Under året har två projekt fått medel från Miljö- och klimatfonden och projekten syftar till att ta fram ett nytt grönstrukturprogram samt ett projekt för våtmarker där det totalt planeras för åtgärder på ett tiotal våtmarker.

Under året har bekämpning skett av invasiva växter. På den kommunala marken fanns det under året 35 bestånd av jättelokor och 3 bestånd av jättebalsamin. Mensättra våtmark iordningställdes och öppnades juni 2022. Ytan som tidigare varit utdikad har nu anlagts till en rekreativ och pedagogisk våtmark med syfte att rena vatten från näringsämnen, verka flödesdämpande och bidra till att stärka områdets biologiska mångfald. Långsjöns groddamm blev också klar våren 2022. Ytan är främst anlagd för att gynna kräldjur, som grodor och vattensalamandrar. Nacka har även med bidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län friställt grova ekar i Natura 2000 område i Velamsund för att bevara och gynna de arter som är knutna till ekarna.

Under början av 2022 togs beslut om att bilda Ryssbergens naturreservat. Bildandet av ett nytt naturreservat i Skarpnäs har vunnit laga kraft. Syftet är att bevara och utveckla områdets värden för natur, kultur och friluftsliv. Skarpnäs är ett område med värdefulla skogsmarker utmed Nackas norra kust.

Uppdaterad: 2023-03-27