Gå direkt till sidans innehåll

Övergödning i sjöar

Indikator MP.4.4

Indikatorn visar andelen sjöar med god status vad gäller övergödning. God status avser i denna indikator totalfosforhalt. För vattenförekomster gäller ”god status” enligt VISS, för övriga sjöar gäller Naturvårdsverkets klassning måttliga eller låga halter. Fosforprover tas årligen.

Andel sjöar med god status vad gäller övergödning

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet:
67 % (2021)
Utgångsvärde:
65 % (2015)
Målnivå 2020:
75 % (2020)
Målnivå 2025:
85 % (2025)
Målnivå 2030:
100 % (2030)

Kommentar

67 procent av sjöarna i Nacka kommun uppnår god status vad gäller totalhalter av fosfor.

Klassningen av sjöarnas näringstillstånd bygger på mätningar tre år i rad. Flera sjöar har de senaste åren hamnat precis under en gräns i klassningen. Det behöver inte innebära någon försämring i ett längre perspektiv.

Några enskilda händelser slår igenom i den samlade bilden: Bastusjön hade mycket höga näringsvärden 2016 på grund av bräddning från avloppspumpstationen vid sjön. Pumpstationen har nu byggts om så att inte bräddningar inte längre kan ske till sjön. 2019 skedde bräddning från ledningsnätet även detta är åtgärdat men sjön har fortfarande höga fosforhalter. Sannolikt behöver fosforn i sjöns sediment och vattenmassa bindas genom så kallad fällning för att sjön ska nå god status.

Andel sjöar med god status vad gäller övergödning är kvar på 2019 års nivå, vilket är under målvärdet. Insatserna under 2020 är inte utvärderade med ny provtagning, men effekt bör kunna synas i nästa års mätning. Fällningen av Järlasjön/Sicklasjön slår ännu inte igenom eftersom det är sommarens provtagning som fortfarande gäller som referens. Bastusjön hade inte god status innan förra årets utsläpp och skulle behöva en fosforfällning för att uppnå god status.

Övergödning och påverkan av miljögifter är de största problemen i kommunens kustvatten. Flera vattenområden uppnår inte heller god kemisk status. Avloppsvatten från anläggningar med dålig rening bidrar till övergödning i sjöar och kustvatten. En viktig insats som kommunen gör är att fortsätta bygga ut VA i kommunens förnyelseområden och att nämnden följer utvecklingen av antal enskilda avlopp.

Läs om Nackas sjöar

Uppdaterad: 2022-02-28