Gå direkt till sidans innehåll

Mål 3 Hållbar och säker avfallshantering

Huvudområde AP.3

Resurserna i det avfall som inte kan förebyggas behöver tas omhand på ett hållbart och säkert sätt. Genom materialåtervinningen minskar avfallets negativa miljöpåverkan genom bland annat minskade utsläpp av växthusgaser. Genom rötning av matavfall som ger biogas och biogödsel sluts matens kretslopp. I byggnads­ och rivningssektorn uppstår stora mängder blandat avfall som i högre grad skulle kunna återanvändas och materialåtervinnas.

Uppdaterad: 2023-06-08