Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser

Träd i vårsol
Indikator MP.1.1

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Nackas geografiska område. Här ingår utsläpp från el- och fjärrrvärmeanvändning, övrig uppvärmning, transporter, industri, produktanvändning, jordbruk samt behandling av avloppsvatten. Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Utsläppen från resor utanför kommungränsen ingår inte, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som producerats utanför kommunen.

Utsläpp av växthusgaser per person (ton)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
2,0 ton/invånare (2019)
Utgångsvärde:
4,0 ton/invånare (1990)
Målvärde 2030 (-63%):
1,5 ton/invånare (2030)

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser har minskat med 51 procent sedan 1990 vilket är bättre än den uppsatta målutvecklingen. Minskningen har främst skett inom energisektorn och därefter vägtrafiken.

För beräkning av utsläppen från elanvändningen har två schablonvärden använts för nordisk elmix, 100 Co2/kWh till och med år 2017 och 90 Co2/kWh från och med år 2018. Förutom mellan 2017 och 2018 går det därför inte att se om produktionen har blivit bättre utan endast om elanvändningen per invånare inom Nacka har minskat.

Data till indikatorn hämtas från nationella emissionsdatabasen. För enskilda kommuner är statistiken relativt osäker och bör tolkas med viss försiktighet. Emissionsdatabasen uppdateras årligen, även historiska utsläppsvärden uppdateras eftersom utsläppsberäkningarna utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Uppdaterad: 2022-06-22