Gå direkt till sidans innehåll

Antal publika laddpunkter för elbilar

Indikator MP.5.10

Enligt nationella mål ska Sverige vara klimatneutralt 2045 och ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Elfordon är en viktig del för att nå målen om en fossiloberoende fordonsflotta och för att minska utsläppen av växthusgaser, vid sidan av bland annat minskat bilberoende och ökad möjlighet för gång, cykel och kollektivtrafik. Genom att utöka dagens publika laddplatser underlättar man för invånare och besökare att välja elfordon istället för fossildrivna fordon.

Antal publika laddpunkter för elbilar

Datakälla: Power Circle
Senaste värdet:
140 (2021)
Utgångsvärde:
110 (2019)

Kommentar

I kommunens mål och budget 2022–2045 framgår att laddstolpar är en förutsättning för övergången till elbilar. Under 2021 har dels en snabbladdstation startat vid Nacka Forum och några s.k. laddgator har skapats där vissa parkeringsplatser på allmänna gator har försetts med laddstolpar. Detta arbete kommer att förstärkas under 2022 och 2023 med i storleksordningen 10 nya laddgator per år. Till detta ska laddstolpar även installeras vid större kommunala anläggningar, t ex idrottsplatser.

I kommunen finns idag (2021) 140 publika laddpunkter över 8 publika laddplatser. Energimyndigheten definierar publik laddning som ”en laddstation som står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum”. Icke publika laddstationer är sådana som inte är tillgängliga för alla användare.

Uppdaterad: 2022-06-23