Gå direkt till sidans innehåll

Grönstruktur och ekologiska spridningsfunktioner

Indikator MP. 6. 6

Målnivå 2030: Funktioner för spridning mellan reservat och andra kärnområden för biologisk mångfald ska säkerställas och områdenas kvalitéer ska bibehållas. Basår: 2020, Uppföljning görs med 4-årsintervaller.

Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

Kommentar

En spridningsanalys för arter knutna till gammal ädellövskog och gammal barrskog togs fram under 2020 för att ge en bild av Nackas gröna infrastruktur. Analysen utgår från naturreservat, planerade reservat och andra kärnområden för biologisk mångfald och visar hur dessa är sammanlänkade. Analysen ger en bild av viktiga livsmiljöer för arter knutna till gammal ädellövskog och gammal barrskog och visar dessutom potentialen för dessa arter att röra sig mellan de olika möjliga livsmiljöerna, något som är avgörande för att upprätthålla livskraftiga populationer. Syftet är att tydliggöra dessa områden och sambanden emellan dem så att den biologiska mångfalden bevaras. Detta betyder inte att resterande grönområden utanför den aktuella analysen saknar betydelse för spridningsfunktioner, men i samband med att Nacka växer bör fokus ligga på att bibehålla funktioner och spridningssamband mellan utpekade kärnområden.

Uppdaterad: 2023-03-14