Gå direkt till sidans innehåll

Invasiva arter: Jättebalsamin

Indikator MP.6.5a

Invasiva arter har spridits med människans hjälp från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjat sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem och infrastruktur vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda. Kommunen ansvarar för att ta bort och förhindra spridning av EU-listade invasiva arter från sin egen mark och egna fastigheter. I sin skötsel av parker och andra grönytor kan kommunen förebygga användning och spridning av invasiv arter. Inventeringar och uppföljning av invasiva arter görs redan i kommunen idag inom ramen för befintlig budget.

Jättebalsamin pekas ut som en av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige, bland annat för att den är etablerad i stora delar av landet, bildar stora bestånd och har möjlighet till långväga spridning.

Invasiva arter: Jättebalsamin

Datakälla: Nacka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2019
Senaste värdet:
3 Antal (2021)
Utgångsvärde:
2 Antal (2019)

Kommentar

Uppskattningen är att det fanns 2 bestånd av jättebalsaminen 2019. Uppskattningenär att det under 2021 ökat till 3 bestånd.

Uppdaterad: 2022-06-23