Gå direkt till sidans innehåll

Invasiva arter: Jätteloka

Indikator MP.6.5b

Invasiva arter har spridits med människans hjälp från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjat sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem och infrastruktur vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Kommunen ansvarar för att ta bort och förhindra spridning av EU-listade invasiva arter från sin egen mark och egna fastigheter. I sin skötsel av parker och andra grönytor kan kommunen förebygga användning och spridning av invasiv arter. Inventeringar och uppföljning av invasiva arter görs redan i kommunen idag inom ramen för befintlig budget.

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) är storväxt och kan bilda mycket stora och täta bestånd. Dess växtsaft kan i kombination med solljus orsaka svåra blåsor på huden.Växten förekommer i Sverige och har stor spridning. Jätteloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Invasiva arter: Jätteloka

Senaste värdet:
35 (2021)
Utgångsvärde:
35 (2021)

Kommentar

Totalt fanns kännedom om 100 bestånd av jättelokan år 2010. Dessa uppskattas nu minskat till 35 bestånd (2021).

Uppdaterad: 2022-06-23