Gå direkt till sidans innehåll

Skötselåtgärder och restaureringar

Indikator MP.6.4

Indikatorn visar skötselinsatser i kommunägda skogar i Nacka. Åtgärder ska utföras enligt skötselplan för att gynna naturvärden och i många fall även rekreativa värden där det är viktigt ur ett rekreationsperspektiv. Målet är att skapa attraktiva skogar med hög biologisk mångfald.

Målnivå: Varje år ska skötsel utföras enligt skogsskötselplanen inom minst 12 av skötselområdena. Basår: 2019.

Nacka ska sköta sina skogar för att öka naturvärdena.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2019
Senaste värdet:
14 (2021)
Utgångsvärde:
11 (2019)

Kommentar

För Nackas naturreservat finns i de flesta fall naturvårdsmål definierade och i skötselplanerna för respektive reservat och i skogsskötselplanen beskrivs hur de befintliga värdena kan bevaras och utvecklas. Med hjälp av dessa underlag kan skötselinsatser fokuseras där de gör störst nytta.

Kommunens skogar sköts för att öka naturvärden och rekreativa värden. Under 2020 utfördes naturvårdande skötsel i 10 områden. Restaureringsåtgärder görs bland annat genom att gamla, grova träd friställs, högstubbar och faunadepåer för insekter, svampar, lavar, mossor och fåglar skapas och fågel- och fladdermusholkar sätts upp.

Uppdaterad: 2022-02-28